ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪೋಲೆ/ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಹಂತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಬದಲಿಸಿ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?

ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ನಮೂನೆ

(*ಪ್ರತ್ಯಯವಿರುವ ಕಲಂಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು)
ಇಲಾಖೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ


*
ಹೆಸರು

ಲಿಂಗ
ನೀವು ದಾಖಲಿಸಲಿರುವ ಈ ದೂರಿಗೆ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಬೇಕೆ?
* ವಿಳಾಸ
 
 

ಪಿನ್ ಕೋಡ್


ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

(ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಗಳಿಗೆ '0' ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ) ಉದಾ: 911123367688
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ)ಉದಾ: 919999999999

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
*
ದೂರಿನ ವರ್ಗ*
ಜಿಲ್ಲೆ


ತಾಲ್ಲೂಕು


*
(4000) ಪದಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ತಮ್ಮ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿ

*
ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಕಳೆದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ ಒಂದಿಗೆ :-
ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ
1.
2.
3.
4.
5.

ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆ?

* ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ:
 
ಈ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಬೇರೆ ಪದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  
* Recommended Browsers * 1. Microsoft Internet Explorer 7.0 or higher for Windows (get latest Internet Explorer browser) ******2. Mozilla Firefox 3.0 or higher for Mac, Windows, and Linux (get latest Firefox browser)