ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ-ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ
THIS IS LIVE WEBSITE. PLEASE ENTER REAL DATA FROM BEGINNING.


ಖಾತೆ
ವಿಭಾಗ :
   ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು:
ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ :
 


DownLoad Indic IME For Kannada Data Entry

Kannada Unicode Installation Writeup